Văn bản chỉ đao của ngành

Cập nhật lúc : 10:51 16/10/2019  

Hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

 

Số: 02/BCĐPCGD-XMC

V/v: Hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hương Thủy, ngày 03  tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

-Ban chỉ đạo PCGD-XMC các xã, phường;

-            GĐ Trung tâm GDNN-GDTX thị xã;

-            Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS và trung học cơ sở.

Căn cứ Nghị định 20/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC), Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ PCGD-XMC ngày 05 tháng 3 năm 2019 của BCĐ PCGD-XMC thị xã Hương Thủy về Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2019, Ban chỉ đạo PCGD-XMC Thị xã hướng dẫn kế hoạch kiểm tra công tác PCGD-XMC và lập hồ sơ báo cáo tỉnh, đề nghị kiểm tra công nhận PCGD-XMC thị xã Hương Thủy năm 2019, gồm các nội dung sau:

1. Thực hiện điều tra, thu thập và cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

- Sử dụng bộ phiếu điều tra mới để bổ sung, thay thế các phiếu điều tra theo hộ gia đình, ghi chép đầy đủ các thông tin trên phiếu điều tra mới theo hướng dẫn của công văn số 2128/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT kết thúc chậm nhất ngày 10/10/2019.

- Dữ liệu PCGD-XMC sau khi được điều tra, thu thập, tiến hành nhập vào file excel gốc, thực hiện trên máy tính cá nhân, không nhập trực tiếp vào phần mềm PCGD-XMC. Có thể phân công nhiều người nhập, sau đó gộp lại thành một file duy nhất và tải file này lên hệ thống, thực hiện tổng hợp số liệu các biểu bảng theo quy định kết thúc chậm nhất vào ngày 14 /10/2019.

- Cập nhật số liệu vào phần mềm pcgd.moet.gov.vn theo lịch được Bộ GD&ĐT bố trí mở từ ngày 18/10 đến 17/11/2019 đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài thời gian trên Bộ GD&ĐT sẽ khóa tất cả các tài khoản sử dụng và sẽ được mở lại để rà soát và điều chỉnh (nếu có) từ 18/12 đến 31/12/2018. Quá trình nhập dữ liệu PCGD-XMC của địa phương cần lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn được Bộ GD&ĐT cập nhật thường xuyên trên tài khoản pcgd.moet.gov.vn/.

2. Rà soát số liệu, hồ sơ và kiểm tra, công nhận

Theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về PCGD-XMC và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC. Đối chiếu với số liệu trên hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC, BCĐPCGD-XMC Thị xã sẽ tổ chức kiểm tra công nhận các đơn vị trên cơ sở dữ liệu được cập nhật tại hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; không kiểm tra, công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên hệ thống, hoặc cập nhật thiếu chính xác.

3. Kế hoạch kiểm tra

- Tự kiểm tra:

+ BCĐ PCGD-XMC các xã, phường kiểm tra việc điều tra và cập nhật số liệu trên phiếu điều tra và file excel gốc theo thời gian quy định, lập biên bản ghi rõ kết quả điều tra và cập nhật dữ liệu.

+ Họp đánh giá chất lượng điều tra và số liệu thu thập được. Đề xuất và kiến nghị những vướng mắc đối với BCĐ PCGD-XMC Thị xã.

-         Công tác kiểm tra:

+ Từ ngày 10/10/2019 đến 16/10/2019: BCĐ PCGD-XMC Thị xã kiểm tra nắm tình hình điều tra, việc cập nhật số liệu điều tra trên phiếu điều tra và các file dữ liệu thu thập được của các xã, phường.

+ Từ ngày 18/10/2019 đến 25/10/2019: BCĐ PCGD-XMC các xã, phường nhập số liệu lên phần mềm pcgd.moet.gov.vn của Bộ GD&ĐT. Việc nhập số liệu lên phần mềm cần bố trí mỗi nhóm 3 người (người đọc, người nhập, người dò) để không thiếu sót dữ liệu.

+ Từ ngày 25/10/2019 đến 28/10/2019: BCĐ PCGD-XMC các xã, phường tổ chức tự kiểm tra số liệu trên phần mềm đối chiếu với các tiêu chuẩn về PCGD-XMC đối với mỗi cấp học và xóa mù chữ quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về PCGD-XMC.

+ Từ ngày 28/10/2018 đến 03/11/2019: BCĐ PCGD-XMC Thị xã tiến hành kiểm tra kết quả PCGD-XMC của các xã, phường trên phần mềm pcgd.moet.gov.vn tại UBND các xã, phường.

+ Từ ngày 04/11/2019 đến 06/11/2019: Các xã phường điều chỉnh số liệu (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ phổ cập cấp xã, báo cáo kết quả và lập hồ sơ, văn bản đề nghị BCĐ PCGD-XMC Thị xã kiểm tra công nhận chính thức.

+ Từ ngày 07/11/2019 đến 15/11/2019: Đoàn kiểm tra của Thị xã kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC các xã, trình UBND Thị xã ra quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn theo các mức đạt được.

+ Từ ngày 18/11/2019 đến 28/11/2019, BCĐ PCGD-XMC báo cáo kết quả đạt được và hoàn tất hồ sơ trình Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp tỉnh kiểm tra.

4. Quy định về hồ sơ:

4.1.         Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:

a)                 Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

b)                Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

c)                 Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chi nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sờ); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

4.2.          Hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn bao gồm:

a)                 Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

b)                Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ;

c)                 Văn bản (Tờ trình) của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công nhận.

4.3. Số lượng hồ sơ nộp cho Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê theo quy định (MN, TH, THCS, XMC): 03 bản;

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ: 02 bản;

- Văn bản (Tờ trình) của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công nhận: 02 bản.

4.4. Hồ sơ cấp xã ngoài các loại được quy định tại Điều 26 còn có các loại hồ sơ minh chứng khác: Danh sách trẻ chuyển đi, chuyển đến; danh sách trẻ khuyết tật; Sổ đăng bộ,…

5. File số liệu và các biểu mẫu

- File số liệu PCGD-XMC: để có số liệu phục vụ lập hồ sơ, kiểm tra PCGD-XMC, sau khi đã kiểm tra cấp xã và tổng hợp số liệu trên phần mềm PCGD-XMC, tải các file số liệu tổng hợp của cấp xã từ phần mềm và gửi về BCĐ PCGD-XMC cấp huyện.

- Mẫu biên bản kiểm tra PCGD cấp xã sẽ được gửi qua email của cán bộ phụ trách PCGD-XMC mỗi cấp học. Nộp file biên bản kiểm tra PCGD-XMC cấp xã cho đoàn kiểm tra vào ngày kiểm tra PCGD TH cấp Thị xã.

Yêu cầu BCĐ PCGD các cấp triển khai thực hiện các nội dung trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ PCGD-XMC tỉnh;

- Các thành viên ban chỉ đạo;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, PGD&ĐT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã kí)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Ngô Thị Ái Hương

Tải file 1  

Số lượt xem : 16

Các tin khác