Thông báo

Cập nhật lúc : 14:06 15/11/2017  

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2016 - 2017

         ỦY BAN NHÂN DÂN

       THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 
   

 


          Số : 2181 /QĐ-UBND

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

  Hương Thuỷ, ngày 10  tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng

năm học 2016 - 2017

 
   

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã tại Tờ trình số 29/TTr-Hội đồng TĐKT ngày 08 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 41 tập thể, danh hiệu Cá nhân Lao động tiên tiến cho 1291 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 190 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng thực hiện theo quy định của Nhà nước;

- Nguồn kinh phí được trích trong kinh phí khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã, Trưởng phòng TC-KH thị xã, Giám đốc KBNN thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như điều 3;                                                                     

- TTTU, TTHĐND thị xã;

- CT, PCT UBND thị xã;

- P.NVụ: TP, CV, KT2;

- Lưu VP .       

 

 

CHỦ TỊCH

 

                           

 

(đã ký)

 

  Lê Ngọc Sơn

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 148

Các tin khác